Page 205 - Efficacy of Raja Yoga
P. 205

INDEX
 abhyas, 29 Abhyasi, 14, 31, 34,
40, 44, 53, 62, 109, 110, 163, 190, 225, 275, 280
Absolute, 10, 37, 78, 90, 105, 107, 109, 111, 132, 154, 170, 288, 290
Absolute Base, 78, 90 Absolute Reality, 105,
109, 288, 290 Absorption, 14, 180,
290
Advaita, 150, 282 Advaita Vedanta, 150 Agni, 145, 260 ahamkara, 3 Ahankar, 151, 167 ahimsa, 136
Ajapa, 225
Ajna, 44, 153
Ajna chakra, 44 Akbar, 202, 205, 206 Almighty, 9, 10, 31,
34, 36, 41, 42, 50,
51, 52, 57, 81 Alwars, 255 Anahata, 153, 225
Analogy, 131, 149, 155
Ananda, 161
Annie Besant, 254 Anubhava, 65, 79, 81,
82, 92, 94, 97 anubhava shakti, 65 Aparigraha, 138 Arjuna, 38, 86, 128,
230
Ascent, 9, 12, 18, 20,
279
Ashram, 243, 276 Asteya, 138 Atman, 210
Atri, 55
Atri rishi, 55 Attachment, 32, 44,
117, 127, 134, 135,
138, 153, 162 Attributes, 273 Autobiography, 197,
238, 264 Avatar, 1, 11, 115,
200, 231 Balance,, 281 Balanced existence,
167 Base,, 255   203   204   205   206   207